Info

ELIIS

Oleme saadaval Eliis infokeskkonnas.

ARNO

Lasteaia järjekord asub haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

Saue valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus

Teated

Meie tegemistest leiad rohkem infot Tuleviku Lasteaia Facebooki lehelt. smile


Õppeaasta

2022/2023 õppeaasta põhiteema: 
AITA MUL ISE TEHA!

Märksõnad: digivahendid, lapsest lähtumine, õpikeskkond, projektõpe, õuesõpe

Üldeesmärgid:

  1. Laps omandab uusi teadmisi projektõppe käigus, kasutades sobivaid digivahendeid.
  2. Laps hoiab ja väärtustab ümbritsevat keskkonda.
  3. Õpi- ja kasvukeskkond toetab iga lapse (sh erivajadusega, muu kultuuritaustaga lapse) arengut.

Päevakava

3-5 aastaste laste päevakava

7.00 - 8.30 saabumine lasteaeda, hommikused tegevused ja mäng
8.30 - 9.00 hommikusöök
9.00 - 10.30 hommikuring, planeeritud tegevused ja mäng
10.30 – 11.45 mängud ja tegevused õues
11.45 – 12.15 tuppa tulek ja ettevalmistused lõunaeineks
12.15 – 12.45 lõuna
12.45 – 15.00 ettevalmistused puhkeajaks; puhkeaeg
15.00 – 15:45 õhtused planeeritud tegevused ja mäng
15.45 – 16.15 õhtuoode
16.15 – 19.00 vabad mängud ja tegevused, kojuminek

5-7aastaste laste päevakava

7.00 - 8.30 saabumine lasteaeda, hommikused tegevused ja mäng
8.30 - 9.00 hommikusöök
9.00 - 10.45 hommikuring, planeeritud tegevused ja mäng
10.45 - 12.30 mängud ja tegevused õues
12.30 – 13.00 tuppa tulek ja ettevalmistused lõunaeineks
13.00 – 13.30 lõuna
13.30 - 15.00 ettevalmistus puhkeajaks; puhkeaeg
15.00 – 15:45 õhtused planeeritud tegevused ja mäng 
15.45 – 16.15 õhtuoode 
16.15 – 19.00 vabad mängud ja tegevused, kojuminek

Liitrühma päevakava
7.00 - 8.30 saabumine lasteaeda, hommikused tegevused ja mäng
8.30 - 9.00 hommikusöök
9.00 - 10.30 hommikuring, planeeritud tegevused ja mäng
10.30 – 11.45 mängud ja tegevused õues
11.45 – 12.40 tuppa tulek ja ettevalmistused lõunaeineks
12.40 – 13.10 lõuna
13.10 – 15.00 ettevalmistused puhkeajaks; puhkeaeg
15.00 – 15:45 õhtused planeeritud tegevused ja mäng
15.45 – 16.15 õhtuoode
16.15 – 19.00 vabad mängud ja tegevused, kojuminek

Lasteaiatasu

OSALUSTASU

Saue Vallavolikogu 21.12.2017.a määrusega nr 32 on kinnitatud vanema osalustasu määr, mis moodustab 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus, 2023. aastal on see 145 eurot.

Saue valla lasteaia kohatasu soodustuse taotluse saab lapsevanem esitada ARNO e-keskkonnas. Taotlus tuleb esitada, kui vanem kasvatab last üksinda, ent rahvastikuregister seda ei kajasta või peres kasvab kolm või enam alaealist last või tegemist on kärgperega. Sisse loginud kasutajal on rubriigis „Minu lapsed“ vastav nupuke. Taotluse esitamiseks peab lapsel olema kinnitatud lasteaiakoht. Soodustus hakkab kehtima taotluse esitamisele järgnevast kuust juhul, kui soodustuse saamise aluseks olevad tingimused on täidetud.

Osalustasu soodustused lasteasutuses juhul, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, on järgnevad:

  • 50% lapsevanema poolt tasutavast osalustasust kuus ehk lapsevanem tasub kohatasu lapse eest 10% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast, mis 2023. aastal on 72,50 eurot;
  • kui perekonnas on kaks alaealist last, kes käivad üheaegselt lasteasutuses, siis teise lapse eest on soodustus 75% osalustasust kuus ehk lapsevanem tasub kohatasu lapse eest 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast, mis 2023.aastal on 36,25 eurot;
  • kui perekonnas on kolm või enam alaealist last, kellel on ühised mõlemad vanemad või kes kõik on Eesti rahvastikuregistris registreeritud samal aadressil Saue valla elanikena, on soodustuse suurus kõigi lasteasutuses käivate laste eest 100% osalustasust kuus.

Soodustuse saamise tingimuste kohta on võimalik infot saada Saue valla koduleheküljelt hariduse rubriigist või haridusspetsialist Lily Roobi käest This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Lapsevanema osalustasu arve väljastab Saue valla raamatupidaja lapsevanemale e-posti aadressile elektrooniliselt. Osalustasu panka maksmise tähtaeg on arvel märgitud kuupäev.

Osalustasu arvestaja – raamatupidaja Saue Vallavalitsuses on
Helle Abroi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefon: +372 6541137

TOIDUPÄEVA MAKSUMUS

1. septembrist 2022. a on Saue valla munitsipaallasteaedades toidupäeva maksumus 2.52 EUR. Toitlustustoetust 0.65 senti päeva kohta makstakse Saue Vallavalitsuse poolt toitlustajale nende laste eest, kes koos mõlema vanema või üksikvanemaga on käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga Rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud.

Tuleviku Lasteaeda toitlustab Baltic Restaurants Estonia AS

Lasteaia toitlustusteenust pakume Daily kaubamärgi all.

Daily toitlustuse pakutava teenusega lasteaias saab tutvuda siin.

Lapse puudumisest lasteaiast palun teatada rühma hiljemalt sama päeva kella 8.30-ks. 

Kõik menüüd on üleval infokeskkonnas ELIIS.

Lisainfo:

Leili Neemre

Daily lasteaia toitlustuse juhataja        +372 5307 0708

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.daily.ee

www.facebook.com/DailyEE

UUELE LAPSEVANEMALE

Lapse lasteaeda minek on oluline samm kogu perekonna elus, millega kaasnevad paratamatult muutused pere igapäevaelus. Päevakorda kerkivad uued küsimused nii lapse kui vanemate jaoks. Lapse arengut hakkab pere kõrval mõjutama lasteaia õppe-kasvatusprotsess. Käesolev info on mõeldud esmakordselt lasteaeda tulevate laste vanematele. Sooviks on aidata Teil ennast ja oma last lasteaeda minekuks paremini ette valmistada. Nii kulgeb see tähtis samm teile mõlemale valutumalt, pakkudes rõõmu ja rahulolu kõigile.

Lasteaeda tulemisest ja lasteaiaeluga harjumisest saab lugeda infolehest "Minu lapsest saab lasteaialaps".

Määrused

Elukohajärgse kooli määramine Saue vallas

Väljavõte Saue valla kodulehelt:

Saue Vallavalitsus määrab isikule 30. aprilliks elukohajärgse kooli, kuhu on tagatud õppima asumise võimalus 1. septembrist.

Kui isik või tema seadusjärgne esindaja ei soovi isiku hariduse omandamist elukohajärgses koolis, siis on isikul õigus ja võimalus vabade kohtade olemasolul asuda õppima tema poolt soovitud kooli.

Kui isik asub õppima koolis, mis ei ole Saue Vallavalitsuse poolt määratud tema elukohajärgseks kooliks, siis loetakse alates isiku õppima asumisest valitud koolis see kool isiku elukohajärgseks kooliks (http://sauevald.ee/elukohajargse-kooli-maaramine).